Bloggpost

- Rett fra hjertet!
06 august 2016

Slå ring om laksen i Orkla

Orkla er nasjonalt laksevassdrag, Det er ikke tillatt med nye tiltak som kan skade villaksen. Vannområde Orkla fraråder derfor bygging av ny regionhavn.

EU’s vanndirektiv med vannforskriften pålegger oss å beskytte alt overflatevann mot forringelse. Innen 2021 tar vi sikte på å beskytte, forbedre og gjenopprette vannforekomstene slik at de har god økologisk og kjemisk tilstand. Med vannforskriften skal alt vann i Europa forvaltes likt, og i Vannområde Orkla gjelder det alt vann fra fjord til fjell. I tillegg må vi også se økosystemet under ett, sammen med biologisk mangfold, økosystemtjenester og naturarv. Vi er forpliktet til å delta og bør med våre ressurser være en foregangsnasjon i miljøarbeidet.

Vannområde Orkla dekker hele nedbørfeltet til den nasjonale lakseelva Orkla, fra Orkdal i nord til Tynset i sør. Vannområde Orkla et samarbeid mellom kommunene Orkdal, Meldal, Rennebu, Oppdal og Tynset.

Indre Orkdalsfjorden har en «moderat» økologisk status. Gjennom vannforskriftens § 4 er vi pålagt å gjennomføre tiltak, slik at den økologiske statusen heves til minst «god». Utbygging av ny regionhavn vil trolig bidra til en uønsket, negativ påvirkning av økologisk status og vannkvalitet. Bygging av regionhavn vil gjøre det vanskelig å nå miljømålene for denne vannforekomsten.

Nedbygging av siste rest av elvedeltaet

Ved utløpet til Skjendalselva finner vi i dag den siste resten av det tidligere deltaet til utløpet av Orklaelva. Bare mindre enn 20 % av det opprinnelige deltaet er fortsatt forholdsvis intakt. Denne siste resten av deltaet utgjør et svært viktig bløtbunn- og gruntvannsområde for fugl og fisk. Rødlistede fuglearter som storspove, stjertand, vipe og svartbak er observert her. I tillegg er gruntvannsområdene med ålegressenger svært viktige «mellomstasjoner» for utvandrende laksesmolt og habitat for den lokalt, sterkt reduserte sjøøretten. Også andre rødlistearter som oter finner mat og levekår her.

På grunn av dette rike området ved utløpet til Skjendalselva, har Orkdal kommune administrativt vernet gruntvannsområdet. Orkla Vannområde mener at området ikke tåler mer utbygging.

Ikke tillatt med nye tiltak som kan skade villaksen

Orkdalsfjorden, som del av Trondheimsfjorden, har status som nasjonal laksefjord. Orkla har status som nasjonal lakseelv. Av Stortingsproposisjon nr. 32 (2006-2007) gir dette både fjorden og elva i vannområdet særlig beskyttelse. Laksebestandene skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i de nærliggende fjord- og kystområdene for å sikre at den leveforhold og at den vandrer tilbake til elva den kom fra når den skal gyte..

Legger beslag på viktige leveområder for laks

Opprettelsen av nytt havneanlegg vil legge beslag på viktig leveområder for laksefisk, skape ytterligere kanalisering og ødelegge enda mer av det opprinnelige miljøet i utoset til Orkla. Forstyrrelser i form av lyd, lys og vibrasjoner kan skremme fisken, – i både ferskvann og sjø, i ut- og innvandring. Dette er svært uheldig for en allerede sterkt redusert laksebestand.

Økt båttrafikk kan gi diffuse utslipp av olje og drivstoff, som igjen kan redusere smoltens pregning til elva når det vandrer ut, og dermed også redusert tilbakevandring til Orkla når den skal gyte.

Når smolt vandrer ut, preges den av lukter og feromonspor, som gjør at den kan finne tilbake til elva igjen for å gyte.

Høye konsentrasjoner organiske miljøgifter

Dagens dybdetilstand ved havna er for grunn for tyngre transportfartøyer. For å skape gode snuplasser til fartøyene må det mudres. I sedimentene i Indre Orkdalsfjorden er det høye konsentrasjoner organiske miljøgifter som Benzo[k]fluoranthene, tributyltinn (TNT) og polyaromatiske hydrokarboner (PAH). PAH blir tatt opp av filterorganismer som blåskjell, og samles opp på den måten i næringskjeden. Til slutt vil miljøgiftene nå vår mat, og vi mennesker rammes. Miljøgiftenes virkningene på oss kan gi oss kreft, skade arvestoff og reproduksjonsevnen. TNT ble tidligere brukt som bunnstoff til skip og finnes særlig i havneanlegg. Slike stoffer er direkte giftig for marine organismer og varmblodige pattedyr. Ved mudring kommer disse miljøgiftene opp igjen fra bunnen, og de kan skade levende organismer i indre fjordområder. Dette er svært uheldig for alt marint liv, men også for friluftsaktiviteter i og ved sjøen.

Thomas Ruud,
prosjektleder Vannområde Orkla

Kjell Rønningsbakk

leder Vannområde Orkla

 

Kommentarer

Kommentarer