Bloggpost

- Rett fra hjertet!
07 august 2016

Nei til penger til Orklaparken og fortau på Grønørbrua

Flertallsgruppa vil ikke bevilge mer penger til Orklaparken eller til fortau for barn med Grønørbrua som skolevei.

Flertallsgruppa (20 representanter) holdt resten av kommunestyret utenfor da de i lukkede gruppemøter, har bestemt hvordan kommunens såkalte underforbruk (eller overskudd) på sju millioner fra 2015 skulle brukes til i siste kommunestyremøte 1. juni.

Rådmannen anbefalte at millionene settes i fond til seinere bruk. I selve kommunestyremøte sist onsdag presenterte flertallsgruppa en ferdig liste der millionene var fordelt på en rekke, hver for seg, gode formål.

For å gi resten av kommunestyret tid til å vurdere forslagene våre, sendte vi i opposisjonen våre forslag til bevilgninger til resten av kommunestyret tidlig på dagen før kommunestyremøtet. Det ga resten av kommunestyret tid til å vurdere våre forslag, men flertallsgruppa på 20 stemte kollektivt nei til å blant annet å sikre Grønørbrua som skolevei og til å gjøre ferdig Orklaparken fra Gjølmebrua til Bårdshaugbrua.

Småbylista og SV foreslo å bruke 1 million av de 7 til disse formålene. En viktig årsak til forslagene er at 1 million fra kommunen til disse to tiltakene i tillegg kan gi 1 million fra Statens vegvesen i tilskudd til økt sykkelbruk. Staten dobler pengene.

Orklaparken mellom Gjølme bru og Bårdshaugbrua
Kommunestyret bevilget 600 000 kr. til lys på deler av Orklaparken del 1 ved budsjettbehandlinga for 2016. Ved å bevilge et tillegg på 500 000 kr. vil Orkdal kommune kunne søke om 1,1 mill. kr. fra Statens vegvesens midler for økt sykkelbruk for 2017. Med totalt 2,2 mill. kr. vil trolig hele Orklaparken del 1 kunne få lys og oppgradering neste år. Søknadsfrist er 1. september. Bevilgning ved ordinær budsjettbehandling vil derfor forsinke prosjektet i ett år. Konkurransen om tilskuddsmidlene kommer trolig til å øke etter hvert som ordningen blir mer kjent. I 2016 fikk Orkdal kommune 4,75 mill. kr. til Orklaparken del 2 – Bårdshaug bru-Forve bru. Orklaparken som prosjekt er derfor innenfor rammen for tilskuddsordningen.

Orklaparken del 1 ligger i det mest folkerike området i Orkdal, og er den strekningen som gir størst effekt for sykling og folkehelse. Området knytter sammen Orkanger og Råbygda. En slik tilrettelegging av Orklaparken vil gjøre turområdet fra Gammelosen opp til Forve bru komplett og styrke kommunens attraktivitet.  Ny gang- og sykkelbru ved Bårdshaugbrua øker verdien av tiltaket ytterligere.

Sikring av skole- og arbeidsvei
Grønørbrua er skolevei for elever fra Råbygda. Den er forbindelse for myke trafikanter fra Råbygda til Idrettsparken, Orklahallen, Gammelosen og kjøpesentre mv. på Orkanger, og arbeidsvei for ansatte ved blant annet Washington Mills.

Brua representerer et brudd i trafikksikkerhet, og reduserer verdien av hele forbindelsen mellom Råbygda og Orkanger. Barn kjøres med bil eller buss i stedet for at de går eller sykler. Tungtrafikken vil sannsynligvis øke ytterligere.

Statens vegvesen skriver i høringsuttalelse til reguleringsplan for Grønøra, 21.12.2015: «Over elva Orkla er det etablert en bru som har dårlige løsninger for myke trafikanter. På brua er det en smal bankett, som ikke er tilfredsstillende for verken gående eller syklister.»

En utvidelse vil gjøre det mulig å brøyte med ordinært utstyr, og myke trafikanter kan passere hverandre uten å måtte ut i vegbanen. Dessverre hjelper ikke gode argumenter når flertallet har bestemt seg før debatten. Det samme gjaldt for APs forslag om å bruke 1 million på PCer til elever i grunnskolen i Orkdal. Forslaget fikk støtte fra Småbylista og SV, men ble nedstemt av flertallsgruppen.

Brannbil og asfalt
Flertallsgruppen som består av Sp, Orkdalslista, Venstre, Høyre, KrF, Pensjonistpartiet og FrP vedtok å bruke nesten hele det disponible beløpet på 7 mill. Det er ingen tvil om at kjøp av brannbil, vedlikehold av kommunale boliger, asfaltering, eller omstilling i eldreomsorgen er gode formål, men som i den ordinære budsjettbehandlinga er prosessen lukket og låst for andre, gode innspill. Dette beklager vi.

Nå er det også for seint å sikre betydelige ekstra midler fra staten for 2017 til Orklaparken.

Ordfører Oddbjørn Bang ønsker en åpen dialog med opposisjonen i kommunestyret, og mye fungerer bra. Men både saken om Thamspaviljongen og nå bruken av 7 millioner kroner viser at det er rom for forbedring. Alle partier ønsker på ulike måter det beste for Orkdal. Derfor er det synd at et flertall bestemmer seg uten å høre argumentene fra et stort mindretall. Også andre kan ha gode ideer og forslag.

Kjell Rønningsbakk
Kommunestyrerepresentant SV
030616

Kommentarer

Kommentarer