Bloggpost

- Rett fra hjertet!
16 november 2020

Bruk av demokratiske rettigheter – respektløst?

«Det er respektløst å be om lovlighetskontroll hos fylkesmannen». Det sa Steinar Gaustad til Avisa Sør-Trøndelag 23. juli, som pensjonerte seg fra jobben som kommunalsjef for samfunn og næring ved siste årsskifte. Han var også assisterende rådmann i Orkland kommune.

Er det virkelig respektløst å benytte demokratiets rettigheter? Nei, å be om lovlighetskontroll har ingen ting med manglende respekt å gjøre. En pensjonert byråkrat bør tåle at folkevalgte vil lovlighetssjekke administrasjonens lovfortolkninger. Og det er heller ikke trenering, slik Gaustad liker å tro.

Kommunestyret i Orkland vil omgjøre ca 100 mål flat, topp kornjord på Fannrem til travbane. Kommunestyret vedtok å ekspropriere kornjorda på ca 36 dekar fra den ene grunneieren som ikke vil selge til Midt-Norge Travforbund.

Fylkesmannens vurdering
«Planforslaget vil innebære nedbygging av om lag 100 da dyrkajord, og er svært uheldig i et jordvernperspektiv», skriver Fylkesmannen i Trøndelag. «I vår forhåndsuttalelse, jf. brev av 19.08.2019, var vi tydelig på at jordvernet er skjerpet siden området ble tatt inn i kommuneplanens arealdel», påpeker samme etat.

Med andre ord: Med dagens lovgivning ville det ikke være mulig å få tillatelse til å omgjøre denne dyrkamarka til travbane.

Bondelagene i Orkland og Orkland Bonde- og Småbrukarlag har gått klart imot plassering av ny regional travbane i Øverøyan på Fannrem. Bondelaga vil bevare matjorda rundt dagens travpark.

Ber om lovlighetskontroll
Vi er tre kommunestyrerepresentanter i Orkland kommunestyre som ber om at det foretas lovlighetskontroll etter kommuneloven dagens kommunelov § 27-1. (§ 59 nr. l etter gammel kommunelov) av vedtak om Reguleringsplan for Midt-Norge Travbane og ekspropriasjon av ca 36 mål fra grunneieren som har takket nei til å selge.

I kommunestyret 24. juni ble både reguleringsplanen for det nye regiontravanlegget på Fannrem og umiddelbar ekspropriasjon («ekspropriasjon med forhåndstiltredelse») av kornjorda fra den siste grunneieren vedtatt. Det betyr at Midt-Norsk Travforbund kan begynne å bygge uten at ekspropriasjonssaken er ferdigbehandlet, men kan gå i gang å bygge travbane nå i høst.

Etter ekspropriasjon av jordstykket på 36 mål kornjord vil dagens grunneier sitte igjen med 10-11 mål mellom travanlegget og dagens vei. Dette er etter vår mening en tvangsavvikling av et gårdsbruk med flatjord av prima kvalitet kommunestyret har vedtatt. Derfor ønsker vi fylkesmannens vurdering av lovligheten i vedtaket.

100 mål flat kornjord vil bli til travbane. SV og MdG godtar ekspropriasjon og bruk av matjord til veiformål, til skoler og helseinstitusjoner, men ikke til en travbane. En travbane er underholdning og pengespill, ikke et samfunnsnyttig formål som en skole eller helsetun.

Vi mener dette er i grenseland når det gjelder jordvernet, og ønsker derfor en grundig vurdering fra Fylkesmannens side. En slik sak vil uansett stå seg på å være grundig sjekket i ettertid, uansett utfall.

Loven gir hjemmel til å ekspropriere. For at et slik vedtak skal fattes, må ekspropriasjonen utvilsomt være mer til gagn enn til skade. Er det snakk om å ekspropriere for eksempel bolig- eller jordbrukseiendom, skal dette som hovedregel bare skje dersom det ikke finnes annen eiendom som egner seg til ekspropriasjonsformålet. Dette er hovedregelen i Oreigningsloven.

Alternativ lokalisering av ny regional travbane i Orkdal er Mosøyan. Dette arealet er ifølge landbruksmyndighetene ikke egnet til landbruk.

Jordvern med unntak
Foran hvert kommunevalg er vern av matjord en gjenganger i programmene til partiene, men når det kommer til praksis, finnes det alltid unntak. For vel to år siden ble det ja i Orkdal kommunestyre til å avstå vel 100 mål god kornjord på Furumoen for å bygge kyllingfabrikk og få Rema-eierne til bygda. Nå er det travet som får lov til å bygge på matjord og legge ned et gårdsbruk og legge Midt-Norges hovedarena for trav midt i et boligområde (boliger på tre sider av anlegget) på Fannrem.

Orkland kommune har nedprioritert vern av den beste matjorda. Dette kommer også til uttrykk i nasjonal statistikk, der Orkdal kommune i perioden 2006 – 2016 var nr 18 på nasjonal liste over kommuner som omdisponerer mest matjord .  Å gi lov til å bygge travbane på høyproduktiv matjord i Orkland er ikke et enkeltstående tilfelle, men uttrykk for en langvarig politikk på området.

Lovlighetskontroll er ikke respektløs behandling av kommuneadministrasjonen. Det er respektfullt å gå for vern av god matjord. Det er respektfullt å framsnakke jordvern også mellom valgene. Dessuten er det respektfullt å sørge for å gi jordeiere en lovlighetskontrollert demokratisk behandling i en sak som endevender livene deres. Grunneiere må også ha anledning til å si nei takk når kapitalsterke organisasjoner kommer til kommunen og vil ha jorda deres.

Vi minner også om at mange bønder hadde forkrise for to år siden og måtte kjøpe inn store mengder ball til for. Også i år er det på ny dårlige avlinger og forkrise for mange bønder. Det understreker at det er viktig å slå ring om matjorda og beholde den til matproduksjon.

Kjell Rønningsbakk

Kommentarer

Kommentarer