Bloggpost

- Rett fra hjertet!
06 april 2021

Kirka som endte som fjøs

Grutseter kirke på Nyplassen i Meldal er nevnt i manntallet fra 1664. Kirka ble reist i forbindelse med Løkkens Verks nye smeltehytte som var anlagt på Nyplassen og tatt i bruk samme år.

Etter som hyttedriften avtok utover på 1700-tallet gikk folketallet som soknet til kirken ned, og i 1783 skriver biskopen til sogneprest From i Meldal:

«Deres Velærverdighed haver ingenlunde nødig nogen-sinde at forrette Tieneste i Grutsæther Kirke hvorved De kun udsetter baade Dem selv og Almuen for mulige Ulykker, da den er saa forfalden.»

I 1806 ble det bestemt at kirken skulle rives. Inventaret ble solgt på auksjon for 39 riksdaler og 16 skilling.
Bygningen ble solgt til gården Sølvberg og satt opp som fjøs.

Kilde: Wikipedia

Litteratur
Grefstad, Ola (1972): Grutseter kirke. [I Årbok for Meldal 1972.] Meldal.

Du finner mange flere historiske bilder og korte tekster om Orkdals historie på Orkdal historielags sider på Instagram, søk Orkdalhistorielag på Instagram.

Kommentarer

Kommentarer