Bloggpost

- Rett fra hjertet!
07 august 2016

Gjedda i Sika må bort

Vannområde Orkla ønsker å fjerne den innførte og uønskede arten gjedde (Esoc lucius) i Sika-vassdraget.

Gjedda ble trolig satt ut en gang mellom 2005 og 2007. Dette er et trist eksempel på miljøkriminalitet i våre nærområder.

Før gjedde ble oppdaget i 2009, var Sika og de tilsuttende tjernene rike med ørret. I dag er ørretbestanden blitt nesten borte. Dette truer den rødlistede arten elvemusling (Margaritifera margaritifera), som lever i bekkesystemene fra Gjøsjøen og ned til Sika.

Elvemusling er klassifisert som sårbar (VU) på norsk rødliste fra høsten 2015, og på den internasjonale rødlista til IUCN (International Union for Conservation of Nature) står den som sterkt truet (EN). I Norge har vi 1/3 av de gjenværende koloniene av arten i Europa, og over 50% av antall muslinger. Vi har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på elvemuslingen. Likevel har elvemuslingen forsvunnet fra ¼ av de norske vassdragene hvor vi fant den før. Derfor er selv en mindre bestand på 4-5000 individer ved Gjøvassbekken viktig å ta vare på.

Naturens renseanlegg – filtrerer vannet
Elvemuslingen er helt avhengig av ørret eller laks for å gjennomføre livssyklussen sin. Om høsten slipper hunn-muslingene ut millioner av glochidielarver som følger bekken nedover. Når slike skyer med muslinglarver dukker opp i bekken, oppsøker ørreten disse og spiser larvene. Dødligheten til larvene er stor på dette stadiet, men likevel overlever noen av larvene og fester seg på gjellene til ørreten. Her lever de over vinteren til de slipper seg ned i bekkebunnen i juni/juli. Nede i grusen lever muslingene flere år før de graver seg opp og blir synlige på elvebunnen.

Som voksne individer lever elvemuslingene av å filtere vannet i bekken. En enkelt voksen elvemusling kan filtere 50 liter vann i døgnet. Vassdrag med elvemusling har derfor et eget «renseanlegg» som bidrar til å øke vannkvaliteten.

Elvemuslingen kan bli over 200 år gammel, men blir ikke kjønnsmoden før den er 12-15 år. Reproduksjonen går derfor seint i forhold til andre arter, og dødeligheten er særlig høy fra larvene driver ned elva, og til etter de slipper gjellene på en ørret. Opptil 95 % av elvemuslingene dør de første 5-8 årene av livet sitt.

Det er derfor svært viktig å ta hensyn til arten og sikre gode levekår. Siden arten har så langt livsløp er det vanskelig å se efektene av negative påvirkninger. Ofte kan «forgubbing» av bestander forekomme. En bestand kan se frisk og god ut, men formeringen svikter og det kommer ingen nye individer.

Fiskekonkurranse og harpunfiske
Derfor er tiltak og bekjempelse av gjedde i Sika-vassdraget for å reetablere bestanden av ørret svært viktig. Dette vil være et prosjekt som vannområdet vil være en drivkraft bak i tett samarbeid med Orkla Jeger og Fiskeforbund og Naturvernforbundet og grunneiere, og noe som kan oppnås på flere måter:

  • Vi arrangerer fiskedugnad  lørdag 11.juni fra kl 11.00 til 15.00 i samarbeid med Jeger og Fisk og grunneierne. Det blir gratis deltagelse og en rekke premier til største gjedde, største fangst og minste gjedde bl.a. Orkdal Energi og Orkdal Sparebank er raus med permier. Med konkurransen vil rette søkelyset på gjedde-problemet og fortynne gjedde-bestanden, om ikke helt utryddet.
  • Orkdal Energi vil senke vannstanden i Sika til et minimum i forbindelse med rehabiliteringen av bru/kulvert over Sika ved Kvålsjårvegen seinere i år. Dette vil øke konsentrasjonen av fisk i vannet, og fiske med garn er ønskelig for å ta opp det som måtte finnes av gjedde fortsatt i vannet.
  • Harpunfiske etter gjedde vil by på spennende undervannsopplevelser og matauk på mindre individer. Metoden vil kunne ta ut fisk med stor presisjon. Dersom dette blir utbredt, vil det være et godt tiltak for frivillige.

Vannområde Orkla et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Orkdal, Meldal, Rennebu, Oppdal og Tynset. Prosjektledelsen har kontorer ved Orkla landbruk i Meldal. Du kan lese mer om oss på Facebook og http://vannportalen.no/vannregioner/trondelag/vannomrader/orklavassdraget/

Thomas Ruud
Prosjektleder
Vannområde Orkla

Kjell Rønningsbakk
Orkdal kommunestyrets representant i Vannområdet Orkla og
leder for utvalget

300516

Kommentarer

Kommentarer