Bloggpost

- Rett fra hjertet!
07 august 2016

Kommunesammenslåing, Myrtunet kommunale leiligheter ved Grøtte, Evjen skole, Isfjord Norway til Orkdal

Referat fra kommunestyremøte 22. juni 2016.
Saklista finner du her: http://www.orkdal.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument…

Orientering om Hamos, som ble etablert av fem kommuner i 1995. I dag har Hamos-området 50.000 innbyggere og omfatter 11 kommuner. Hamos med datterselskapet hadde en omsetning på 182 millioner kroner i 2014. Datterselskapet Retura omstte for 62 milioner.
Innen 2030 skal halvparten av matavfallet gjenvinnes. Det vil kreve separat legging av matavfallet i grønne poser.
Hver abonnent kan bestille Hamos til å hente eget avall to ganger i året uten ekstra kostnader (betales gjennom det faste gebyret). Er ment for dem som ikke får levert avfallet på miljøstasjonene.

Kommunereformen – sammenslåing med nabokommuner?
Jeg stemt for frivillig kommunesammenslåing. Begrunnelsen står i ST i dag og på Facebook og på www.orkdalsv.no
Fra side 9 i saklista og utover kan du lese om kommunereformen. Intensjonsavtalen med nabokommunene Agdenes, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun og Snillfjord ligger på sidene 12-21.
Kommunestyret i Skaun bestemte i går at de vil fortsette som egen kommune.
Kommunestyret i Meldal vil avgjøre saken 30. juni, Agdenes 29. juni.
Rindal sa med en stemmes overvekt nei til kommunesammenslåing i dag. (Se ST: http://www.avisa-st.no/…/06/22/Knapt-nei-i-Rindal-12930279.…)
Felles utredning kommunestruktur side 34-75. Hva kommunesammenslåing betyr for Orkdal, side 76-91.
Antall representanter i det nye kommunestyret vil bli redusert med 77 samenlignet med dagens antall i de seks kommunene.

Vedtak: Tilråding i Formannskap – 15.06.2016: Orkdal kommune vedtar å slå seg sammen de kommunene som det er inngått intensjonsavtale med og som selv vedtar sammenslåing. En sammenslåing med Rindal kommune er betinget av at Meldal kommune også er med i sammenslåingen. Formannskapet får fullmakt til å justere antall i fellesnemnda og det nye kommunestyret ut i fra hvor mange kommuner som blir sammenslått.

Vedtatt med mot 1 stemme (Frp).

Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Side 92-124 i saklista
Tiltakene skal revideres og behandles i oktober 2016.

Myrtunet – kommunale leiligheter på Grøtte
Saklista s 125-169 om bygging av 24 boenheter i to bygninger. Åtte familieleiligheter og resten for enslige. Pris 39,5 millioner. Rosenvik bygges nå med 24 boenheter som vil bli ferdig i løpet av et år og kommer i tillegg.

Bygging av flyktningeboliger og boliger for vanskeligstilte er en kjærkommen anledning for Orkdal til å ta igjen forsømmelsen av vedlikeholdet av kommunale boliger, boliger som har varierende standard.

Med støtten fra Husbanken vil kommunen få 40 prosent av kostnadene refundert fra staten.
Orkdal har innført tre års kontrakter på utleieboliger. Det betyr at etter tre år kan ulike grupper bo i disse boligene, som de tre første årene vil bli bebodd av utelukkende flyktninger.
Boligene har kort avstand til skole og barnehage, og grei avstand til butikk og postkontor.

Men boligene er uten nære naboer. Det er ikke et nærmiljø rundt flyktningene som kommer dit hvor flyktningene kan treffe nordmenn i nærområdet sitt.
Mange av dem kan være traumatiserte etter onde krigsopplevelser, og roen kan for noen være god. Men integreringen vil bli hindret av mangel på nærmiljø hvor de daglig treffer norske naboer. Det vil lett bli til dem og oss. Istedenfor at de glir inn som et nytt innslag i et nærmiljø..Jeg foreslo at saken utsettes til det er innhentet en faglig vurdering om dette prosjektet er godt nok egnet til integrering av flyktninger:

Forslag til vedtak: Orkdal kommune venter med igangsetting av bygging av Myrtunet inntil det er innhentet ekstern faglig gjennomgang av om prosjektet er godt nok egnet til integrering av flyktninger. Det er spesielt fortetting med små leiligheter for enslige og mangelen på et etablert boområde i nærområdet som bes vurdert. Og om det er nødvendig med ekstra tiltak for å fremme integrering av beboerne.

Husbanken har gitt tilsagn med tre måneders frist til å komme i gang med bygginga. Tilsagnet er gitt 3. juni og fristen for å komme i gang med bygginga er 3. september hvis finansieringa skal benyttes. Igangsettelse av prosjektet ble vedtatt mot 1 stemme. Mitt forslag om utsettelse fikk ingen støtte, men utløste en lengre debatt hvor halvparten var for prosjektet uten motforestillinger og resten var bekymret for mangelen på etablert bområde med naboer rundt Myrtunet. Rådmannen orienterte og lovte at:
1. det skal ikke plasseres tunge rusmisbrukere i Myrtunet
2. og heller ikke folk med kriminell bakgrunn.
I tillegg vil det bli bygget en gangvei fra Myrtunet til Grustaket for å knytte de nye boligene til et eksisterende boligområde.

Leieavtaler Isfjord Norway AS
Salista s 170-190. Leieavtalen gjelder gnr 5, bnr 122 på Grønøra. Kommunen bygger et utleiebygg som utleies i 30 år.
Vedtatt ensstemmig.

Reguleringsplan for idrettsparken
Saklista s 191-257
Vedtatt med endringer, bl a at det avsettes areal til skole i Idrettsparken.

Veien fra Solsjøbygda til Fellesbeite
Innstilling fra Formannskapet: Vegen fra Solsjøvegen til fellesbeite forblir privat som i dag. Strekningen fra Brattlia til fellesbeite oppgraderes med kommunalt bidrag.

Kjøp av branntakbil:
Ny brannbil kjøpes med budsjettramme på 3,3 millioner kroner.

Utleiepriser i Orklahallen
Saklista s 264-272
Rådmannen innstiller på at dagens utleiepriser videreføres.
Oddvar Kjøren foreslo redusert utleieprisene med 20 % fra 01.01.2017 for aktiviteter til barn og unge opp til 19 år.
Innstillinga vedtatt av flertallsgruppa mot 15 stemmer fra Ap, Småbylista og SV.

Utbygging av Evjen skole
Saklista s 273-331
Bygging av ny skole vedtatt. Den skal stå ferdig i 2017.
Kostnadsramme 50 millioner før moms (som utgjør 25 % ekstra: 12,5 millioner).
Stjernestua avdeling ved Orkanger barnehage får reparert gulvet

Budsjettendringer til kommunestyret
Saklista s 346-349 ble vedtatt.
Nye medlemmer til Forliksrådet ble valgt

Kjell Rønningsbakk

Dersom du gjerne vil motta referater fra kommunestyremøtene i Orkdal, kan du sende din e-post-adresse til kjell@kjellronningsbakk.no

Kommentarer

Kommentarer