Bloggpost

- Rett fra hjertet!
07 august 2016

Ja til frivillig kommunesammenslåing

Det er ikke størrelsen på kommunen det kommer an på for at en kommune skal være god å bo i. Orkdal kan godt fortsette som den er i dag.

Innbyggere i små kommuner er for eksempel mer tilfreds med de kommunale tjenestene enn i store kommuner rundt byene, viste Difis innbyggerundersøkelse fra 2013.

Kommunesammenslåing gir færre folkevalgte, mer sentralisering, og lenger avstand til makta. Som igjen vil kunne føre til større sentralisering i de nye og større kommunene og fortsatt fraflytting fra utkantene i de samme kommunene.

Færre folkevalgte betyr at færre vil kjenne en som sitter i kommunestyret. Det blir færre som treffer en kommunestyrerepresentant i butikken og kan benytte en prat til å fremme en sak de er opptatt av. Dersom folk ikke aktivt forsøker å påvirke hva kommunestyret bestemmer ved å ta kontakt med folk som sitter der, kan sterke interessegrupper få økt innflytelse. Det vil ofte bety enda mer innflytelse for dem med kapital, nettverk og tunge organisasjoner i ryggen.

Det viktige ved demokratiet i Norge er at det er forholdsvis kort vei fra vanlige folk til dem som bestemmer. Det skiller vårt styringssystem fra det vi finner lenger sør i Europa hvor elitene styrer, og regjeringer og parlament ofte fatter andre beslutninger enn de lovte før valg – og ofte på tvers av folkemeningen. Enda mer enn i Norge.

SV er for mer kommunalt samarbeid og til sammenslåing når kommunene ønsker det selv. Kommunesammenslåing må skje frivillig, ikke med tvang. Intensjonsavtalen mellom de kommunene Orkdal har forhandlet med om sammenslåing, inneholder ikke så mange avgjørelser for hvordan den nye kommunen vil bli. Den er stort sett rund i formuleringene. De viktige spørsmålene vil bli avgjort av kommunestyret i den nye kommunen. Det betyr at kommunevalget i 2019 blir avgjørende for de neste årene. Dem som får makta der, vil være med å prege den nye storkommunen de neste tiårene.

Sterkere fagmiljøer
God kommuneøkonomi og stans i utsetting av kommunale oppgaver er viktig for å bygge sterke fagmiljøer. Og mindre bruk av eksterne konsulenter. Kommunen må utnytte sitt inntektspotensiale. Mangelen på fagfolk løses ikke med storkommuner, men ved å utdanne mange nok og sikre lønns- og
arbeidsforhold slik at flere vil jobbe i kommunene.

Mange kommuner samarbeider i dag innenfor flere områder for å få større kompetansemiljø, for eksempel innenfor barnevern, slik vi gjør i Orkdal. Dersom en ønsker sterkere fagmiljø på juridisk og teknisk kompetanse, må det bygges opp i kommunen og ikke tillates anbudsutsatt.

Orkdal og våre nabokommuner sliter noen ganger med å rekruttere fagfolk. En sammenslåing med nabokommuner vil gi større fagmiljøer, flere kolleger og vil gjøre det mer attraktivt å jobbe her. Men er det er neppe nok til å sikre helsepersonell til alle deler av en ny storkommune.

Innsparing
Hovedhensikten bak regjeringens kommunereform er å spare utgifter. Det vil skje noe bekostning av demokrati, men vi vil motsette oss at det skal skje på bekostning av velferd.

Mange kommuner er i dag for små til at de kommersielle selskapene som driver med salg av helse- og omsorgstjenster, ser store nok
inntektsmuligheter i dem. En ny storkommune er en større innkjøper. Det kan gi gunstigere innkjøp på en rekke områder, men det kan også brukes som begrunnelse for å si opp ansatte i kommunen og kjøpe flere tjenester innen helse, barnveveren m.m. fra kommersielle tilbydere. I Orkdal har barnevernet de siste to årene redusert innkjøpet av tjenester og i større grad satset på egen virksomhet. Det er vi for at flere skal gjøre.

I første omgang vil en større kommune få en ordfører og en rådmann istedenfor fire-fem. Det sparer vi noe på. Det er mange ansatte over femti år i de kommunene som Orkdal har forhandlet med. Det vil bety at naturlig avgang vil gi færre ansatte over noen år. Fire kommuneadministrasjoner skal vokse sammen til en. Det kan over tid gi noen besparelser og stordriftsfordeler samenlignet med i dag.

I første omgang vil den nye kommunen måtte investere i nye, felles it-løsninger. Det vil kreve betydelige investeringer. Over tid kan det gi en del besparelser og mer rasjonell drift.

Kommunene som slår seg sammen, er lovt en solid engangsstøtte på inntil 75 millioner. Men riset bak spesielt er at et tilsvarende beløp må spares inn over ti år. Hvis ikke, får kommunen reduserte overføringer i framtida. Vi vil motsette oss alle oppsigelser av ansatte i en sammenslått ny kommune.

I skyggen i et samlet Trøndelag?
Et Trøndelag med en fylkeskommune vil bety at områdene fra Trondheim til Steinkjer vil få en dominerende posisjon. Vi kan lett komme i skyggen av kommunene i dette området og av kommunene langs E6 sør for Trondheim. En større kommune vil gjøre oss sterkere i konkurransen om arbeidsplasser med
disse kommunene og offentlig og privat satsing på ny virksomhet.

En større kommune vil også gjøre det mulig å tilrettelegge for næringsutvikling på en mer samordnet og mer rasjonell måte enn vi kan gjøre i dag. I dag kan store bedrifter som ønsker å etablere ny virksomhet, kjøre mindre kommuner ut mot hverandre og presse dem til å underby hverandre. Større kommuner kan gi en mer rasjonel utnyttelse av eksisterende arealer. De kommende årene vil vi få en rekke nye næringsområder nord for Trondheim som vil trekke mange nye virksomheter til seg bl a på grunn av kort vei til flyplassen på Værnes. Det vil bli en stor utfordring for Orkdal, enten vi fortsetter som i dag eller går sammen med våre naboer. SV er både for å dele godene og skape dem.

Helse og oppvekst
SV vil ha flere førskolelærere og lærere og flere ansatt i helsesektoren. Orkdal har i dag et større frafall i den videregående skolen enn landsgjennomsnittet. Det må vi gjøre noe med – og vi må begynne tidlig, i barnehagen og grunnskolen ved å ha flere førskolelærere og lærere. En fast ansatt i hundre prosent stilling ved hver avdeling ved Helsetunet vil koste ca 15 millioner kroner i året. Dersom vi får en ny kommune av Meldal, Orkdal, Snillfjord og Agdenes, vil vi sannsynligvis få like mange sykehjem, som alle trenger mange og flittige hender. De neste tiårene vil antall eldre øke, og behovet for offentlig omsorg vil øke. Det krever at vi slår ring om velferden.

52 år etter at dagens Orkdal ble til ved sammenslåing av Orkland, Orkdal, Orkanger og Geitastrand har vår samferdsel og kommunikasjonene blitt så mye bedre at avstandene ikke er noen argument mot å bli en større kommune. Bredbånd gjør at vi ikke trenger å sitte i samme rom for å ha møte sammen. Ansatte kan jobbe sammen ved å sende dokumenter til hverandre over nettet. SV er derfor for en sammenslåing med dem som ønsker å gå sammen med oss i Orkdal.

For øvrig vil SV ha en egen klima- og miljøkonsulent som skal jobbe for å gi oss i den nye kommunen gode og robuste klima- og miljøløsninger. Og gode og rimelige bussforbindelser innen den nye kommunen.

Kjell Rønningsbakk
Kommunestyrerepresentant for SV

 

Kommentarer

Kommentarer