Bloggpost

- Rett fra hjertet!
07 august 2016

Ingen folkeavstemning – Råbygda er fortsatt navnet – Kontrollutvalget om Helsetunet

Referat fra kommunestyremøte i Orkdal 6. april 2016

Forslaget om navn på tettsted i Råbygda – Gjølme.
Formannskapet innstilte på at det ikke blir etablert et eget navn på tettstedet i Råbygda.
Det var i tråd med rådmannens innstilling: «Rådmannen er imidlertid i tvil om det er behov for å navngi tettstedet, når det allerede foreligger et navn på bygda. Rådmannen er også usikker på om det kan skape forvirring blant publikum om hva som er bygd og hva som er tettsted for dette området. Begrepene er nokså like, og man må ha SSBs oversikt over området for å kunne fastslå hva som inngår i tettstedet og ikke. Rådmannen har derfor kommet til at det ikke er behov for å navngi området med et eget tettstedsnavn.»

Bakgrunn for saken: I brev av 22.11.2015 anmodes Orkdal kommune om å opprette navnesak for tettsted i bygda Råbygda. Ønsket navn på tettstedet er Gjølme. Avsender: Gjølme i våre hjerter.
Bakgrunnen for anmodningen er at tettstedet i Råbygda ikke har et offentlig godkjent navn. Området som ønskes etablert som tettsted består av Mølnheim, Svean, Småøran, Skjenaldbakkan og bebyggelse langs Skoleveien. Saken ble behandlet i Hovedutvalg forvaltning 10.02.2016. I følge vedtak 40/13 i Kommunestyret 23.04.2013 skal nye stedsnavn der kommunen er vedtaksmyndighet behandles av Formannskapet. Saken sendes derfor til ny behandling i Formannskapet. Mindretallet (3 representanter) i Formannskapet anket saken inn for kommunestyret.
Vullum fra Småbylista fortalte om oppvekst og stedsnavn i Råbygda, fortalte at det er vanlig skikk å bruke det navnet stedet har fra før når man flytter til et nytt sted, man gir stedet ikke nytt navn, og oppfattet forslaget som et forsøk på å unngå Råbygda som stedsnavn. Statistisk Sentralbyrå opererer med tre tettsteder i Råbygda, som forhåpentligvis vil vokse sammen etter hvert. Eva Solstad fra Orkdalslista og Torstein Larsen snakket for Gjølme. Larsen tilhørte flertallet som avviste Gjølme som tettstedsnavn i Formannskapet, men hadde skiftet mening den siste uka. Varaordfører Jørgen Indergård fra Orkdalslista var imponert av engasjementet i saken og hadde skiftet standpunkt. Også ham tilhørte flertallet i Formannskapet. Oddvar Kjøren hadde ikke skiftet stadpunkt og viste til at striden om navnet skulle være Gjølme eller Råbygda foregikk i hele siste periode i Kommunestyret, 2011-2015.

Saken startet med at Leif Meland i brev til kommunen i 2011 bad kommunen bruke riktig navn på stedet. Det startet navnesaken, som endte med at bygda nå heter Råbygda med Gjølme som undernavn. Kjøren viste til at området som nå foreslås omdøpt til tettstedet Gjølme omfatter 90 prosent av bygda Råbygda. Vil bli uklart hva som bygdenavn og tettstednavn. Vi må slutte med navnetapene og bevare stedsnavnene i kommunen.

Knut Even Wormdal (Ap) viste til et hus til salgs i Øyagrenda (sør for Follo) var annonsert som å ligge på Evjen. Kjøperne av dette huset kommer sannsynlig til å si at de bor på Evjen. Vi risikerer mange framtidige navnesaker dersom vi lar folk skifte navn på et område, mente han. Aps representanter stemte ulikt, og Tormod Solem Slupphaug (Ap) var for Gjølme. Hans Kringstad viste til at vi må ha en ryddig bruk av navn og offentlige dokumenter og brev. Vedtar vi Gjølme, må vi vurdere å gi nye tettstedsnavn til mange områder, som Nerøra som bydel på Orkanger. I kartet som Gjølme i våre hjertet har sendt ut, er fjera tatt med som en del av Råbygda, og det meste av det inntegna Råbygda ligger under vann på flo sjø, påpekte Kringstad.
Gjølme fikk 16 stemmer. Innstillinga fra Formannskapet fikk 18 stemmer og ble vedtatt.

Årsmeldinga fra Kontrollutvalget godkjent. Uten debatt.

Samhandlingsreformen og Orkdal Helsetun:
«I kontrollutvalgets bestilling til revisjonen fremgår det følgende:

1. Kontrollutvalget ber om at bestilt forvaltningsrevisjon innen samhandlingsreformen gjennomføres. Revisjonen foretar nødvendige avgrensninger i forhold til fylkesmannens tilsyn, slik at dobbeltarbeid unngås.

2. Revisor bes innledningsvis om å fokusere hovedsakelig på de to siste temaene i bestillingen: konsekvenser for kort- og langtidsplasser i kommunen og kommunens sikring av tilstrekkelig fagkompetanse.

På bakgrunn av bestillingen fra Kontrollutvalget undersøkte revisjonen følgende problemstillinger:
1. Har kommunen tilfredsstillende kapasitet med hensyn til kort- og langtidsplasser i institusjon? Revisor så i denne forbindelse nærmere på: • Om beleggsprosenten for korttids- og langtidsplassene i Orkdal Kommune er tilfredsstillende. • Om Orkdal Kommune har god nok beredskap for mottak av utskrivningsklare pasienter. • Om øvrige tjenester (brukere av kort- og langtidsplasser) blir fortrengt av behovet.

2. Har Orkdal kommune tilfredsstillende kompetanse og bemanning ved Orkdal helsetun til å ivareta sitt ansvar for heldøgns helse- og omsorgstjenester ved sykehjemmet? Revisor så i denne forbindelse nærmere på: • Om Orkdal kommune tilfredsstiller de krav til kompetanse som stilles etter samhandlingsreformen. • Om Orkdal kommune sikrer tilstrekkelig og forsvarlig bemanning gjennom døgnet. Det ble i denne sammenheng oppstilt følgende kriterier som kommunen ble vurdert ut fra: • Kommunen skal sikre tilstrekkelig kompetanse for å ivareta forsvarlig drift ved Orkdal helsetun • Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig bemanning for å sikre forsvarlig drift ved Orkdal helsetun • Kommunen skal legge opp turnus slik at det er forsvarlig bemanning gjennom døgnet. Revisors konklusjon I forbindelse med problemstilling 1 konkluderer revisor med at behovet for heldøgns omsorg i form av langtidsplasser ved sykehjemmet er så stort at dette forringer tilbudet av korttidsplasser i kommunen. Omfanget av plasser reelt tilgjengelig til rehabilitering og avlastning er vesentlig mindre enn forutsatt fra kommunestyrets side.

I forbindelse med problemstilling 2 konkluderer revisor med at Orkdal kommune er presset i forhold til å sikre riktig sammensatt kompetanse og bemanning ved Orkdal helsetun. Det er ikke grunnlag for revisor til å konkludere med uforsvarlighet i driften av helsetunet, selv om det kan være risiko for at man ikke har tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse på vakt til enhver tid.»

«Totalt er det 117 plasser ved Helsetunet, et antall som har vært stabilt siden Pleie og omsorgsplanen for 2007-2013 ble vedtatt i Kommunestyret 12.1.2006….
Orkdal har full utnyttelse av sin kapasitet på institusjonsplasser i 2014 (100%). Gitt at det er variasjoner i belegget ved Orkdal helsetun gjennom året, vil dette si at man i perioder vil ha hatt et overbelegg (+ 100%). For årene 2012 og 2013 var beleggsprosenten i Orkdal på hhv 99 % og 97 %, noe som er tilnærmet likt landsgjennomsnittet for disse årene…
Det er for få sykepleiere ved Helstunet, men det fører ikke til uforsvarlig pleie…
Orkdal kommune ligger lavt i forhold til sammenlignbare kommuner når det gjelder andelen ansatte innen pleie og omsorg med 3-årig universitets- og høyskoleutdanning, men at de ligger høyt i forhold til andelen med helsefagutdanning fra videregående opplæring…
Orkdal kommune ligger betydelig etter sammenlignbare kommuner når det gjelder andel 3-årig utdannet personell ved helsetunet. Revisor har derimot ikke grunnlag til å konkludere med at driften av helsetunet skulle være uforsvarlig av denne grunn. Det som synes klart er at de ansatte påføres belastning når man i utgangspunktet har så vidt lav bemanning med sykepleiekompetanse. I så måte kan det være risiko for at man kommer inn i en ond sirkel, med sykemeldinger, rekrutteringsproblemer etc…

«Revisor anbefaler rådmannen å:
• Gjennomgå behovet for og fordelingen av korttids- og langtidsplasser i institusjon, og sikre at kommunen har et tilfredsstillende tilbud om avlastning og rehabilitering, og
• Gjennomgå kompetansebehovet ved Orkdal helsetun og sikre at Orkdal helsetun har tilfredsstillende kompetanse ved drift av helsetunet.»
Ensstemmig vedtatt. Følges opp i Hovedutvalg for helse og omsorg.

Kommunesammenslåing: Fokeavstemning avvist
Alternativene er: Folkeavstemming • Opinionsundersøkelser • Utvidede folkehøring, søkekonferanser og visjonsseminar • Fokusgrupper • Høring • Referansegrupper og innbyggerpanel
Tilråding i Formannskap: Kommunestyret vedtar at innbyggerne i Orkdal skal få uttale seg om intensjonsavtalen for en ny kommune sammen med Agdenes, Snillfjord, Meldal, Rindal og Skaun, gjennom en innbyggerundersøkelse og en høring. Høringsfrist settes til 20.05.16.

Fem talte for folkavstemning, seks for innstillinga over. Orkdalslista og Venstre var mot å døpe noe tettsted Gjølme i Formannskapet, men snudde da de oppdaget den engasjerte gruppen fra Råbygda som heller vil bo på Gjølme. Da var plutsetlig for å høre på innbyggerne når de ville at stedet de bor på skal hete Gjølme, men når vi skal avgjøre om Orkdal skal opphøre som egen kommune og slå seg sammen med nabokommuner, så vil de ikke lenger høre på det folket mener. Men fatte beslutningen på vegne av innbyggerne uten å høre på hva de mener.
I intensjonsavtalen om kommunesammenslåing heter det at fellesnemnda skal vurdere kommunenes samlede inntektspotensiale. Det må også omfatte eiendomsskatt. Meldal og Skaun har eiendomsskatt. Fellesnemnda skal administrere arbeidet fra kommunesammenslåingen er bestemt fram til den blir gjennomført, sannsynligvis fra 2019.
Loretzen foreslo stemmerett for 16-åringer ved folkeavstemningen.

Avstemningen: 6 for folkeavstemning, resten imot. Forslaget falt. Du kan lese på www.orkdalsv.no SVs begrunnelse for fokeavstemning.
Orkanger pensjonistsenter– Økt kostnadsramme igangsetting byggetrinn 2 godkjent: Rådmannens innstilling: «Hovedutvalg Teknikk vedtar at arbeidene i byggetrinn 2 kan igangsettes, men da innenfor dagens rammer. Kommunestyret vedtar at prosjektet fullføres som planlagt, men med en ekstra bevilgning på 1,0 mil kr. . … Tilrådingens økonomiske konsekvenser For å gjennomføre prosjektet som planlagt er det behov for å øke bevilgningen fra 14,1 mil kr. til 15,1 mil kr»

Ny Coop Extra på Fannrem:
Reguleringsplan for eiendommen gnr. 18 bnr. 113 m.fl. Coop Extra Fannrem, 2 gangs behandling
Reguleringsplan for ny Coop Extra Fannrem ble vedtatt: • «Planområdet utvides noe i øst for å vise både eksisterende og planlagt fortau på vestsiden av Orkdalsveien • Siktlinjer ved utkjøring fra parkeringsplassen legges inn • Busskur legges inn i plankartet • Adkomstveg til Orkdalsveien i sør ved solstudioet begrenses til gang og sykkelveg • Støyskjerming fra parkeringen mot nabo i sør-vest gnr. 1 bnr. 5 legges inn i plankartet»

Det er ikke planlagt boliger i andre etasje over butikken. Det er kravet fra kommunen ved byggingen av ny Prix-butikk på Orkanger. For eldre vil det være praktisk å bo i andre etasje over butikken. Hovedutvalgsleder Skålholt som har behandlet saken flere ganger, beklaget at han ikke hadde sett dette før, men mente at det var for seint å kreve boliger i andre etasje nå. Det ble vedtatt mot 7 stemmer.

Christian Bonvik demonstrerte kommunens kart som ligger på kommunens nettsider. Søk på stedsnavn og adresser og gnr og bnr og du finner mye informasjon (reguleringsplanerm.m.)

Referatsaker: Orkdal Kirkelig Fellesråd: 11 årsverk fordelt på 20 stilinger. Orkanger kirkestår for tur til oppussing.

Andre gangs behandling – reguleringsplan for naust og parkeringsplasser m.m på gnr./bnr. 289/9, 290/2 m.fl. godkjent. Tiltakshaver: Kjørabukta Båtforening.

Samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer mellom St. Olavs Hospital og kommunene godkjent.

Skjenkebevilling Bestemors Stue på Fannrem innvilget. Interiør antikk, kafe. Tiltakshaver Ivar Morken. Lokalet er Jomar Bergs tidligere butikk, to hus fra COOP Extra. Blir åpent til kl 01.00

Sakene til dagens kommunestyremøte ligger her: http://www.orkdal.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument…

Du får referatene fra kommunestyret i din innboks rett etter at møtene er ferdige ved å sende en melding med din e-postadresse til meg på Facebook eller en e-post til: kjell@ronningsbakk.net Referatene blir sendt ut umiddelbart etter at møtene er ferdig.

Kjell Rønningsbakk
Kommunestyrerepresentant SV

Kommentarer

Kommentarer