Bloggpost

- Rett fra hjertet!
16 november 2020

Er ekspropriasjon av kornjord til travbane lovlig?

Det er viktig å slå ring om det vi har igjen av kornjord. Bare 1 prosent av matjorda i Norge er av god nok kvalitet til å dyrke korn på. Bare 3 prosent av arealet i Norge er nå matjord. Mat er mye viktigere enn travløp og pengespill.

Vi trenger stabile rammevilkår for landbruket slik at bønder og grunneiere kan investere i fortsatt produktiv bruk av matjorda. I omkring ti år har spørsmålet om ny travbane på Fannrem gjort framtida usikker for eierne av ca 100 mål av topp kornjord.

Loven gir hjemmel til å ekspropriere. For at et slik vedtak skal fattes må ekspropriasjonen utvilsomt være mer til gagn enn til skade. Er det snakk om å ekspropriere for eksempel bolig- eller jordbrukseiendom, skal dette som hovedregel kun skje dersom det ikke finnes annen eiendom som egner seg til ekspropriasjonsformålet. Dette er hovedregelen i Oreigningsloven.

Vi mener Mosøyan kan være en alternativ plassering. Midt-Norsk travforbund pekte selv ut tre plasseringer av ny regional travbane: Malvik, Klæbu og Orkdal. Malviks-alternativet falt bort fordi Sp og Ap i Malvik valgte å slå ring om kornjorda og sa nei til travbanen. Da var to av Midt-Norsk travforbunds alternativer igjen, Orkdal og Klæbu.

Vi har tidligere pekt på Mosøyan sør for Best-stasjonen på Vormstad som et alternativt område, mellom riksveien og Orkla. Området har for tynt jordlag til å egne seg til landbruk. Men Midt-Norsk travforbund vil ikke se på dette området på ca 380 dekar.

Ved å love ekspropriasjon satte Orkdal kommune alle grunneierne i en tvangssituasjon: Selg til Midt-Norsk Travforbund, var den klare beskjeden. Det finnes ingen andre alternativer.

Selger ikke grunneierne, vil grunnen bli tatt ifra dem ved ekspropriasjon og grunneierne vil sitte igjen med betydelig mindre i erstatning enn de ville få ved salg, ifølge Orkdal kommune. Likevel har en grunneier nektet å selge.

Tilbudet fra Midt-Norsk travforbund var opprinnelig 250 kroner per kvm, det ble 220 kroner per kvm, mens de antyder 50 kroner per kvm ved ekspropriasjon.

Det er ikke god forretningsskikk at kommunen går inn på kjøpers side og tvinger alle med grunn i det aktuelle området til å selge til en kapitalsterke kjøper. Også for grunneiere med mindre bruk må det være lov å si nei takk og vite at de kan beholde jorda, uten at kommunen kommer med ekspropriasjon. Eiere av mindre bruk skal ikke behandles som husmenn i 2020.

Den siste grunneieren vil etter ekspropriasjonen sitte igjen med omkring 10 mål. Det er en tvangsavvikling av et gardsbruk. Det er ikke måten å ta vare på landbruket i Orkland på.

Det var kamp mellom Klæbu og Orkdal kommuner om å få den regionale travbanen. Det var flere alternativ, der «Optiman-rapporten», bestilt av Midt-Norge travforbund, konkluderte med at Klæbu var best og Orkdal nest best.

Da garanterte Orkdal kommune for at det vil bli gjennomført ekspropriasjon dersom Midt-Norge travforbund var villig til å velge Orkdal. Målsettinga for dette løftet om ekspropriasjon var altså å oppnå at Klæbu ble forkasta som alternativ og at Orkdal ble valgt.

Klagen nedenfor ligger nå til behandling hos Fylkesmannen i Trøndelag. Avgjørelsen er ventet om kort tid.

Kjell Rønningsbakk

Fylkesmannen i Trøndelag

Prinsens Gate 1,
7013 Trondheim

Orkland kommune

Allfarveien 5
7300 Orkanger

Ber om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1.

Vi tre kommunestyrerepresentanter i Orkland kommunestyre ber om at det foretas lovlighetskontroll etter lovlighetskontroll jf. kommuneloven § 27-1, etter gammel kommunelov § 59 nr. l, av vedtak i sak nr 42/20 – «Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for Midt-Norge Travbane gnr.35 bnr 2 samt fellesareal og forhåndstiltredelse».

Vedtaket ble fattet i Orkland kommunestyre 2. september 2020.

Vi viser også til brev av 2, juli 2020 om lovlighetskontroll i sak nr15/20 – Reguleringsplan for Midt-Norge Travbane og sak nr 16/20 – Gjennomføring av reguleringsplan Midt-Norge travbane. Begge vedtakene ble fattet i Orkland kommunestyre 24. juni 2020.

Vedtak i sak 42/2020:

Kommunestyres vedtak

1. Kommunestyret i Orkland kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 å ekspropriere eiendommen gnr.35 bnr.2 samt ideelle andeler i felleseide tomteareal i reguleringsområdet fra Randi Irene Jacobsen, for gjennomføring av vedtatt reguleringsplan Midt-Norge Travbane (plan ID 20/0001) Arealet som eksproprieres er i overkant av 36 daa.

2. Orkland kommune begjærer skjønn til fastsettelse av erstatning når ekspropriasjonsvedtaket er endelig.

3. I medhold av oregningsloven § 25 vil det søkes Fylkesmannen i Trøndelag om tillatelse til å tiltre arealet før skjønnet er avholdt.

(Arkivsak-dok. 20/06493)

Kommunestyret i Orkland vil omgjøre ca 100 mål flat, topp kornjord på Fannrem til travbane. Kommunestyret vedtok i sak 42/2020 å ekspropriere kornjorda på vel 36 dekar fra den ene grunneieren som ikke vil selge til Midt-Norge Travforbund.

I kommunestyret 24. juni ble reguleringsplanen for det nye regiontravanlegget på Fannrem vedtatt og å igangsette en prosess med sikte på ekspropriasjon».

Etter ekspropriasjon av jordstykket på 36 mål kornjord (samlet areal ca 44 dekar) vil dagens grunneier Randi Jacobsen sitte igjen med 10-11 mål mellom travanlegget og dagens vei. Det er en tvangsavvikling av et gårdsbruk med flatjord av prima kvalitet kommunestyret har vedtatt.

Dagens grunneier har en datter å 35 år som ønsker å overta gården og drive den videre, men med 10 mål vil det bare være restene av et forhenværende gårdsbruk.

I et felles notat til Orkland kommunestyre av 20. juni 2020 redegjør Randi Jacobsen og datter og arving Simone Strindberg for sine synspunkter og planer for eiendommen og påpeker at et areal i Klæbu er velegnet for å bygge Midt-Norge Travbane uten at det vil gå med matjord. Klæbu kommune/Trondheim kommune og grunneierne vil ønske en travbane velkommen.

Jfr vedlegg i brev av 2. juli 2020.

Travorganisasjonen selv har utpekt et spesifikt areal i Klæbu som et fullgodt alternativ. Ifølge prosjektets egen vurdering er dette området et fullgodt alternativ til området i Orkland. Området i Klæbu vil ikke medføre nedbygging av dyrket mark, kommunen er positiv til etablering og ikke minst: Alle grunneierne er villige til å selge.

Etableringen av et nytt regionalt og nasjonalt travanlegg faller derfor ikke på hvorvidt eiendommen det nå er snakk om eksproprieres eller ikke, det finnes utvilsomt annet velegnet areal, både i Orkland (Mosøyan sør for Best bensinstasjon mellom riksveien og Orkla på Vormstad, arealet er ca 300 dekar) og ellers i Trøndelag til dette formålet. Vi viser for øvrig til Oreigningslovas paragraf 7 som slår fast at ekspropriasjon av dyrket mark kun bør foretas om det ikke finnes annet tjenlig areal.

Ikke grunnlag for ekspropriasjon fordi det finnes annet tilgjengelig areal.

Loven gir hjemmel til å ekspropriere. For at et slik vedtak skal fattes må ekspropriasjonen utvilsomt være mer til gagn enn til skade. Er det snakk om å ekspropriere for eksempel bolig- eller jordbrukseiendom, skal dette som hovedregel kun skje dersom det ikke finnes annen eiendom som egner seg til ekspropriasjonsformålet. Dette er hovedregelen i Oreigningsloven.

Alternativ lokalisering av ny regional travbane i Orkdal er Mosøyan. Dette arealet er ifølge landbruksmyndighetene ikke egnet til landbruk.

Orkland kommunestyret ble bedt om å gi sin tilslutning til å vedta en reguleringsplan for Midt-Norge travforbund, som har laget en reguleringsplan for et areal på vel 100 mål travselskapet ikke eier alle deler av.

Når den siste eieren ikke vil avvikle jordbruket og selge jorda, går travet til kommunen og ber om ekspropriasjon av det siste jordstykket på ca 36 dekar kornjord.

Midt-Norge Travforbund har ikke villet ta en forhandlingsrunde med grunneierne på Mosøyan for å se om travet kan kjøpe grunnen der, for med det ville Midt-Norge Travforbund ha vist at det finnes et alternativ i Orkdal. Og da kan man ikke ekspropriere.

Grunneieren viser til at Midt-Norge travforbund har et alternativ klart i Klæbu, men dit vil ikke lenger Midt-Norsk travforbund. De tre alternativene til en regional travbane var Malvik, Orkdal og Klæbu.

Advokat Gorm Lyng i Pretor Advokat kommer med begjæring av ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan samt søknad om forhåndstiltredelse i brev til Orkland kommune datert 8.juni 2020. Under pkt. 3 i dette brevet legges frem hjemmel/argumentasjon for gjennomføring av ekspropriasjon og for den samfunnsmessige nytten ved prosjektet og travanlegget. Vi påpeker at utredningen for samfunnsnytten er mangelfull og vi påpeker også at brevet heller ikke belyser noen av ulempene som følge av ekspropriasjonen.

I en vurdering av hva som er samfunnets interesser ved å ekspropriere jord på Fannrem, midt i et boligfelt, må bli vurdert hvordan det vil påvirke samfunns­messige interesser å legge travbanen et annet sted. Blant annet må dette også omfatte spørsmål som støy og lukt for naboer, trafikksikkerhet, tap av høykvalitets kornjord og lovverkets anbefaling om å unngå ekspropriasjon av matjord når det finnes annet tjenlig areal. Travets subjektive interesser skal i utgangspunktet ikke telle med i ei slik vurdering.

Vi kan ikke se at Orkland kommune har gjennomført slike fullstendige vurderinger av «generelle samfunns­interesser» i forbindelse med vedtaket om ekspropriasjon.

Jfr: sak 16/20 – Gjennomføring av reguleringsplan Midt-Norge travbane, Orkland kommunestyre 24. juni 2020.

Løfte om ekspropriasjon

Optiman-rapporten ble bestilt av Midt-Norge Travforbund som ledd i arbeidet med å bestemme seg for lokalisering av «Nye Leangen». Den konkluderte med at Klæbu var den beste lokaliseringa av en ny travbane til erstatning for regiontravbanen på Leangen i Trondheim. Fylkesmannen hadde varslet innsigelser mot en plassering på Fannrem av jordvernhensyn, jfr nedenfor:

Det var kamp mellom Klæbu og Orkdal kommuner om å få den regionale travbanen. Det var flere alternativ, der «Optiman-rapporten», bestilt av Midt-Norge travforbund, konkluderte med at Klæbu var best og Orkdal nest best. Det var intern diskusjon i travforbundet om hvilket alternativ en skulle velge, og det var flere alternativ.

Da garanterte Orkdal kommune for at det vil bli gjennomført ekspropriasjon dersom Midt-Norge travforbund var villig til å velge Orkdal. Målsettinga for dette løftet om ekspropriasjon var altså å oppnå at Klæbu ble forkasta som alternativ og at Orkdal ble valgt.

Dersom Orkdal ikke hadde garantert for ekspropriasjon, ville sannsynligvis Klæbu ha blitt valgt.

I møteprotokollen for formannskapet i Orkdal 26.08.2015 sluttet formannskapet seg til «prinsippet om ekspropriasjon», jfr vedlegg 1:

Åpen post: Ordfører Gunnar Lysholm: Brev fra Det Norske Travselskap – Ordfører Gunnar Lysholm orienterte, Formannskapet sluttet seg til prinsippet om ekspropriasjon.

Vedtaket i formannskapet ble sendt til Optiman Prosjektledelse i brev fra Orkdal kommune 28.08.2015, jfr vedlegg 2:

De samme synspunktene ble også presentert gjennom intervju i Adresseavisen 11.10.2014:

«Optiman-rapporten viste til at det er usikkerhet til Orkdal-alternativet ettersom det er grunneiere som ikke vil selge. Ordføreren avviser at det vil by på problemer. De vil tvinge saken gjennom uansett.

– Orkdal kommune har ikke tradisjon for å ekspropriere. Vi skal ha et møte med grunneierne, forklare hva vi er interesserte i å tilby, og også forklare risikoen ved en eventuell ekspro­priering. Det sier jeg fordi vi tror at pristilbudet de har fått er så godt at en ekspropriasjon kan føre til betydelige tap for dem. Dette er ikke en trussel, men fakta. Det er ikke noe vi ønsker, men om noen setter seg totalt på bakbeina, kan det gå mot ekspropriasjon fordi vi synes det er så viktig, sier han[1]»

Det samme synet ble også presentert i Avisa Sør-Trøndelag 07.10.2014:

«Orkdal kommer best ut når det gjelder kostnader. Anlegget er i særklasse rimeligst, og minst 45 millioner kroner billigere enn det nest rimeligste, som er Klæbu. Men Orkdal scorer dårligere når det gjelder for eksempel risiko og gjennomføringssikkerhet. Her spiller det en stor rolle at en grunneier sier nei til salg.

Dette er imidlertid noe som Orkdal kommune vil ta opp med travforbundet, fordi kommunen er helt tydelig på at det vil bli en ekspropriasjon dersom vedkommende ikke selger frivillig.[2]»

Var Orkdals løfte om ekspropriasjon lovlig?

  1. Var det «tvillaust er til meir gagn enn skade» for samfunnet totalt sett at Midt-Norge travforbund i 2014 skulle velge å plassere travbanen i Orkdal og ikke i Klæbu, ei plassering som samtidig ville medføre ekspropriasjon, og ikke minst ekspropriasjon av kornjord (dyrka mark)?
  2. Orkdals løfte i 2014 var avgjørende for at Midt-Norge travforbund kunne velge Orkdal i steden for Klæbu.
    1. Er det lovlig for Orkland kommune i 2020 å oppfylle Orkdals løfte fra 2014 om ekspropriasjon?
    1. At Midt-Norge travforbund har komme i tidsnød, er en privat aktørs subjektive interesse, og skal ikke bli tillagt vekt, i følgje rundskriv frå departementet om gjennomføring av ekspropriasjon. Det er samfunnets overordna interesser som skal bli vektlagt, og i den samanhengen skal det bli tillagt vesentleg vekt at det finst alternative areal.

I Rundskriv til kommuner, fylkeskommuner og Fylkesmenn, 12.12.2002, H-14/02 slås det fast:

«Hva som er relevante fordeler, må vurderes i det konkrete tilfellet. Det er likevel et ufravikelig krav at hensynet til allmenne samfunnsinteresser tilsier at ekspropriasjon skal finne sted. Det kan eksproprieres til fordel for private, men deres subjektive interesser vil bare være relevante i vurderingen så langt de korresponderer med generelle samfunnsinteresser.[3]»
Det er et ufravikeleg krav at omsynet til allmenne samfunnsinteresser skal vera grunnlaget for ekspropriasjon. Dei subjektive interessene til Midt-Norge travselskap vil bare være «relevante i vurderingen så langt de korresponderer med generelle samfunnsinteresser».

Synspunktene i de tre intervjuene i avisene Adresseavisen eller avisa Sør-Trøndelag er aldri dementert av ansvarlige representanter for Orkdal kommune.

Ved å love ekspropriasjon satte Orkdal kommune alle grunneierne i en tvangssituasjon: Selg til Midt-Norsk Travforbund, var den klare beskjeden. Det finnes ingen andre alternativer.

Selger ikke grunneierne, vil grunnen bli tatt ifra dem ved ekspropriasjon og grunneierne vil sitte igjen med betydelig mindre i erstatning enn de ville få ved salg, ifølge Orkdal kommune. Likevel har en grunneier nektet å selge.

Inhabilitet bør vurderes

I vedtaket om ekspropriasjon 2. september i Orkland kommunestyre stemte alle Senterpartiets representanter for ekspropriasjon, deriblant Eli Rostad Solhus. Hun eier gården som er mest aktuell som mottaker av matjord ved jordflytting fra det dyrka området som er vedtatt benyttet til travbane, deriblant området som er vedtatt ekspropriert, jfr møteprotokoll 02.09.2020 Orkland kommunestyre (https://opengov.360online.com/Meetings/orkland/Meetings/Details/200908)

Hennes grunn på Solhusøran rett over Orkla for dagens travbane er av landbruksmyndighetene vurdert som det samfunnsmessig klart beste alternativet ved flytting av matjord. Alle kostnader til flytting av matjord vil bli bekostet av Midt-Norsk travforbund. Endelig avtale om dette er ikke signert av partene. Ettersom hun har betydelig interesser i utfallet av denne saken og vil få både matjord og tilkjøring gratis, bør inhabilitet vurderes. Ved inhabilitet er ikke vedtaket om ekspropriasjon gyldig.

Vi viser til intervju med Eli Rostad Solhus i Avisa Sør-Trøndelag 24.02.2020 og med leder for Midt-Norge travforbund Asbjørn Opdal. Han er også leder for prosjektgruppa for ny regiontarvbane.

Vedlegg:

Møteprotokoll Orkdal kommune, Formannskap 26.08.2015.

Brev av 28.08.2020 fra Orkdal kommune til Optiman Prosjektledelse

Avisa Sør-Trøndelag 07.10.2014: «… her spiller det en stor rolle at en grunneier sier nei til salg. …..kommunen er helt tydelig på at det vil bli ekspropriasjon dersom vedkommende ikke selger frivillig».

Intervju med assisterende rådmann Steinar Gaustad i Avisa-Sør-Trøndelag 09.10.2014: «Optiman-rapporten sår tvil om Orkdal kommunes rett til å ekspropriere. – Men det kan vi, sier assisterende rådmann Steinar Gaustad.»

Adresseavisen 11.10.2014: «Optiman-rapporten viste til at det er usikkerhet til Orkdal-alternativet ettersom det er en grunneier som ikke vil selge. Ordføreren avviser at det vil by på problemer. De vil tvinge saken gjennom uansett.» Ordfører Gunnar Hoff Lysholm lover ekspropriasjon på vegne av kommunen.

Avisa Sør-Trøndelag 24.02.2020: Intervju med leder i Midt-Norsk travforbund og grunneier Eli Rostad Solhus.

Fannrem, Løkken Verk og Lensvik 21. september 2020

Kjell Rønningsbakk
Kommunestyrerepresentant Orkland

Anne Mari Svinsaas
Kommunestyrrerepresentant Orkland

Mona Størdal
Kommunestyrerepresentant Orkland

Stine Gangås

Kommunestyrerepresentant Orkland


[1] Adresseavisa 11.10.2014

[2] Avisa Sør-Trøndelag 07.10.2014

[3] Rundskriv til kommuner, fylkeskommuner og Fylkesmenn, 12.12.2002, H-14/02

Kommentarer

Kommentarer